SchOOLwiki

zoekopdracht

Vak-en vormingsgebieden

VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN
Basisvaardigheden groep 1/2
In groepen 1/2 wordt voor de basisvaardigheden rekenen, taal en motoriek gewerkt met de methode ‘Onderbouwd’. Met deze methode wordt de ontwikkeling van kleuters doelgericht gestimuleerd aan de hand van: Thematisch leren – Routinematig leren – Doelgericht leren Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken. De kerndoelen zijn vertaald naar concrete vaardigheden voor kleuters. Bij de methode Onderbouwd gebruiken we ook het leerlingvolgsysteem behorende bij de methode. Ter versterking van woordenschat maken leerkrachten woorden concreet door de inzet van grafische modellen in de groep en in de school. Ook volgen alle leerkrachten dit schooljaar de cursus “Met woorden in de weer”. Ter versterking van de rekenvaardigheden maken we aanvullend gebruik van de methode “Met Sprongen Vooruit”. In de groep vindt u speelhoeken waarbij het rollenspel, samen spelen en delen, een grote plaats inneemt. De hoeken wisselen regelmatig van thema, afhankelijk van het project waaraan gewerkt wordt.

Basisvaardigheden/overige vormingsgebieden groepen 3 t/m 8
Nederlandse taal en spelling
In groep 3 zijn de vakken taal en spelling verweven binnen de methode Veilig Leren Lezen. De methode Taal Actief wordt gebruikt in de groepen 4 tot en met 8. Er is een onderdeel voor taal en een onderdeel voor spelling. In de methode wordt gewerkt met verschillende instructiegroepen (instructieafhankelijk, instructiegevoelig en instructieonafhankelijk). Naast lesboeken en werkschriften wordt gebruikt gemaakt van computerprogramma’s. Het digitale schoolbord biedt veel mogelijkheden bij het aanbieden van de lesstof. Ter versterking van woordenschat maken leerkrachten woorden concreet door de inzet van grafische modellen in de groep en in de school. Ook volgen alle leerkrachten dit schooljaar de cursus “Met woorden in de weer”.

Lezen
Aanvankelijk technisch lezen
In groep 3 gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. De methode VLL combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal. De methode biedt uitgebreide mogelijkheden om op verschillende niveaus onderwijs op maat te geven. De kinderen krijgen met deze methode alle kansen om goed en vlot te leren lezen.

Technisch lezen
Om een doorgaande lijn in technisch lezen te garanderen gebruiken we vanaf groep 4 tot en met groep 8 de methode Estafette. De methode biedt uitgebreide mogelijkheden om op verschillende niveaus onderwijs op maat te geven. De methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen van groep 3. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen van onze school leren lezen en dat zij de school als goede lezers verlaten. We investeren daarom veel in het leesonderwijs. Onze aandacht gaat in toenemende mate uit naar het bevorderen van het leesplezier en het uitbreiden van de woordenschat. Wij hebben een eigen bibliotheek, deze kunt u vinden in de centrale hal. Hier worden boeken uitgeleend door vrijwillige ouders. De collectie bestaat deels uit een huurcollectie van de Flevomeer bibliotheek en deels uit eigen boeken van de school. Zodra een kind op niveau leest, is het belangrijk om het leesplezier te blijven behouden en vooral leeskilometers te blijven maken. Als een kind plezier heeft in lezen, door middel van de boeken die  gekozen kunnen worden, is de motivatie hoog en zullen kinderen heerlijk blijven lezen. De kinderen die nog instructie nodig hebben, krijgen in kleine groepjes instructie van de leerkracht.

Begrijpend lezen en studievaardigheden
In de groepen 4 tot en met groep 8 gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert kinderen om de tekst te lezen. Nieuwsbegrip biedt evidence-based strategieën voor begrijpend lezen. Daarnaast maken we ook gebruik van bijbehorende computerprogramma’s. Voor het trainen van de studievaardigheden maken we gebruik van de methode Blits.

Schrijven
De kinderen leren in groep 3 de losse schrijfletters van de methode Pennenstreken. Na een half jaar leren ze de letters aan elkaar verbinden. In de andere groepen staat schrijven ook op het programma. Het is de bedoeling dat het kind de basisschool verlaat met een persoonlijk en goed leesbaar handschrif

Rekenen en wiskunde
Voor rekenen wordt de methode de Wereld in Getallen gebruikt. De methode sluit uitstekend aan op de manier van werken. Het is mogelijk leerlingen op drie verschillende niveaus te laten rekenen en er wordt gewerkt met een weektaak. Ter ondersteuning van de lessen gebruikt de leerkracht de software die hoort bij het digibord. De kinderen werken wekelijks op de computer met de bijbehorende rekenprogramma’s.

Engels
In groep 7 en groep 8 krijgen de kinderen Engelse les. We gebruiken hiervoor de methode The Team. De methode nodigt leerlingen nadrukkelijk uit om zich te uiten in de Engelse taal en biedt daarvoor veel variatie. Deze lessen zijn bedoeld als kennismaking met de Engelse taal.

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuur en Techniek
In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde, natuur en techniek en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. Er worden in die groepen thema’s behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn. In groep 5 t/m 8 wordt projectmatig gewerkt aan de kerndoelen van de wereld-oriënterende vakken. Verkeersonderwijs wordt in groep 1 t/m 8 gegeven uit de methode Wijzer door het verkeer. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen en het praktijkexamen.

Burgerschap en sociale integratie
Op OBS De Grundel bereiden we de kinderen voor op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving door middel van de volgende drie thema’s.
– Democratie: laten zien hoe een democratie werkt

– Participatie: laten zien hoe je kunt participeren in een democratie

–  Identiteit: laten zien hoe ieder mens anders is als je daar respectvol mee omgaat

We leren de kinderen dat zij deel zijn van de maatschappij, dat ze een eigen mening mogen hebben waarbij ze respect hebben voor andere meningen. We zijn allemaal deel van de huidige samenleving. We hebben elkaar nodig en met elkaar bepalen we via een democratisch besef wat er gaat gebeuren. Er zijn regels waar je je aan moet houden om alles goed te laten verlopen. Normen en waarden staan regelmatig centraal en met de Kanjertraining bevorderen we ook actief burgerschap en sociale
integratie.