SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Een goede relatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. OBS De Grundel werkt aan de ontwikkeling van ouderbetrokkenheid.

Een school waar Ouderbetrokkenheid volledig is ingevoerd voldoet aan de volgende 10 criteria.
1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en
gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.
5.2 Informatieavonden Aan het begin van het schooljaar is er voor alle groepen een informatieavond. Deze avond begint met een algemeen gedeelte waarin de ouders geïnformeerd worden over de opbrengsten en de schoolontwikkeling in het schooljaar 2017-2018. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarna volgt de informatie in de groepen. Tijdens dit gedeelte van de informatieavond wordt toegelicht hoe er gewerkt wordt, wat het jaarprogramma is en hoe een dag in de groep verloopt. Voor groep 8 wordt tijdens de informatieavond ook gesproken over de overgang naar het voorgezet onderwijs. In de loop van het schooljaar worden er nog drie informatieavonden georganiseerd om de vorderingen en de resultaten van ons onderwijs te bespreken. Data en specifieke inhoud van deze informatieavonden is terug te vinden in de agenda op Maxclass.

Kijkje in de klas
Eén keer per jaar, in oktober kunnen ouders een kijkje nemen in de groep van hun kind. Zij wonen dan (een deel) van de reguliere les bij en krijgen zo een beeld van het onderwijs op OBS De Grundel en hoe hun kind daar in deelneemt.

Oudergesprekken en rapporten
Per schooljaar krijgen de kinderen twee keer een rapport. Er zijn minimaal 3 verplichte contactmomenten tussen ouders en leerkrachten per jaar. Ook is er een vrijwillig moment waarop ouders zich kunnen inschrijven. De school gaat ervan uit dat van elk kind minimaal één ouder of verzorger aanwezig is op de oudergesprekken. In de eerste weken van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om over de talenten van hun kind te vertellen. In november, maart en in juni voeren ouders en leerkrachten gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen. Adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs vinden plaats in februari. Bij de adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs zijn de kinderen aanwezig. Als de school het noodzakelijk vindt om op enig moment met u over uw kind te spreken wordt u hiervoor tussentijds uitgenodigd. U kunt natuurlijk ook op andere momenten een afspraak maken met de leerkrachten maken om over uw kind te komen praten.

Gescheiden ouders
Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer:
– de ene ouder informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen;
– de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel schriftelijk motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze geven. De andere ouder kan dit niet verbieden.
Op OBS De Grundel gaan we ervanuit dat ouders in het belang van het kind, de informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directeur en worden schriftelijk vastgelegd.

Ouderbijdrage
De school vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten en andere zaken die niet door de Rijksoverheid vergoed worden. Het geld wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de kinderen. De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan: excursies, Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen en sportdagen. De MR verantwoord zich jaarlijks aan de ouders over de uitgaven van de ouderbijdrage. We rekenen op uw medewerking, alleen met uw hulp is het mogelijk veel leuke activiteiten te organiseren. Het geld wordt beheerd door de ouderraad. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een algemene ouderavond. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de MR en is rond de €23- per leerling. De kosten voor de schoolreizen en het schoolkamp worden apart in rekening gebracht.

Ouderraad (OR)
Dit schooljaar zal er een ouderraad worden samengesteld op OBS De Grundel. Eén van de doelstellingen van de ouderraad zal zijn om de relatie tussen ouders en school te bevorderen. In dit kader denkt de ouderraad mee over activiteiten die de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft eens in de zes weken overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) noemt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar

Ouderactiviteiten
Bij veel activiteiten op school is hulp van ouders nodig. Het organiseren van feesten, sportdagen, sporttoernooien en excursies is alleen mogelijk met hulp van ouders. Ook het uitlenen van boeken in de bibliotheek is zonder ouders bijna niet mogelijk. Met de inzet van ouders kunnen wij voor de kinderen een aantrekkelijke school zijn.