SchOOLwiki

zoekopdracht

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijk gegeven voor ons. We houden het constant in de gaten. Hiervoor hebben we een samenhangend systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld.

De interne kwaliteitszorg
Onze “interne” kwaliteitszorg bestaat uit de volgende onderdelen:
– het regelmatig vaststellen van de kwaliteit;
– het planmatig werken aan de kwaliteitsverbetering;
– het borgen van de bestaande kwaliteit;
– het afleggen van verantwoording over de kwaliteit aan ouders en andere betrokkenen.

Het vaststellen van de kwaliteit
Om onze positie te bepalen en de resultaten van onze schoolontwikkeling te evalueren en vast te stellen voeren we planmatig de volgende acties uit. We volgen de tussen- en eindopbrengsten nauwkeurig. Met de toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem en de Centrale eindtoets stellen we elk half jaar vast hoe onze tussen- en eindopbrengsten op schoolniveau zich ontwikkelen. Twee keer per jaar wordt een trendanalyse opgesteld. Op basis van de trendanalyse worden interventies gepleegd en de schoolontwikkeling aangepast of aangescherpt. We hanteren een zelfevaluatie instrument. Om de kwaliteit van de verschillende onderdelen van het primaire proces vast te stellen, zoals het didactisch handelen, de leerlingenzorg, etc. hanteert de school een instrument voor zelfevaluatie. De belangrijkste onderdelen van het primaire proces komen eens per vier jaar aan bod. Als zelfevaluatie instrument gebruiken de scholen van stichting SchOOL het WMK-PO. We leggen regelmatig klassenbezoeken af. De directeur voert regelmatig klassenbezoeken uit bij alle leerkrachten van de school. Bij deze klassenbezoeken worden kijk- of kwaliteitswijzers gebruikt. In het nagesprek krijgt de leerkracht feedback op haar handelen. Ook de intern begeleider en soms externe onderwijsadviseurs voeren klassenbezoeken uit. We peilen 1x in de 2 jaar de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Eens in de twee jaar wordt een tevredenheidspeiling van Scholen met Succes afgenomen onder alle ouders en personeelsleden van de scholen van stichting SchOOL. De leerlingen van de groepen 6.7 en 8 vullen de Leerlingtevredenheidspeiling in. Daarnaast meet de school het welbevinden van de leerlingen met Kanvas; een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. In het kader van het Arbobeleid wordt eens in de vier jaar een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) gehouden. We overleggen met de medezeggenschapsraad. De directie overlegt met de medezeggenschapsraad over de kwaliteit van het onderwijs.

Planmatige kwaliteitsverbetering
Op schoolniveau stelt de directie samen met team en MR eens in de 4 jaar een schoolplan op. Hierin staan o.a. de missie en visie en plannen voor de kwaliteitsverbetering voor de komende 4 jaar beschreven. Op basis van het schoolplan hebben we een ontwikkelplan met concrete doelstellingen, beoogde resultaten en activiteiten opgesteld. Hierin geven we aan hoe we planmatig, efficiënt en effectief werken aan de kwaliteitsverbetering. Het streven is om in 2018 een basisarrangement van de onderwijsinspectie te hebben. Op schoolniveau zijn per leerjaar streefdoelen vastgesteld voor de resultaten halverwege (CITO M) en aan het einde van het schooljaar (CITO E). Na een half jaar vindt een tussenevaluatie plaats en aan het einde van het schooljaar wordt in een evaluatiegesprek vastgesteld of de streefdoelen zijn gehaald en wat hiertoe heeft bijgedragen. Indien noodzakelijk worden tussentijds afspraken gemaakt over interventies en ondersteuning van de leerkrachten De school hanteert de door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) ontwikkelde bekwaamheidseisen voor leraren in het primair onderwijs. Op basis van zelfevaluatie en functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur stelt elke leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op. In het POP geeft de leerkracht aan welke vaardigheden zij in de komende periode verder wil ontwikkelen. De voortgang wordt gevolgd tijdens klassenbezoeken en voortgangsgesprekken met de directeur. Leerkrachten houden zelf een bekwaamheidsdossier bij. Voor 1 januari 2018 moeten leerkrachten zich registreren in het Lerarenregister. Binnen het team werken leerkrachten veel samen in clusters. Er heerst een professionele cultuur die het elkaar aanspreken op handelen mogelijk maakt. Op deze wijze borgt de school haar kwaliteit in de praktijk.

Het borgen van de kwaliteit
Alle protocollen, beleidskeuzes en afspraken m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs worden vanaf het schooljaar 2016-2017 vastgelegd in zogenaamde borgingsdocumenten. Samen vormen zij het procedureboek van de school. Regelmatig worden de verschillende borgingsdocumenten met team en/of MR doorgenomen en vinden zo nodig aanpassingen plaats. Is een grote wijziging of vernieuwing gewenst, dan wordt het onderwerp opgenomen in de meerjarenplanning van het schoolplan. Voor de kwaliteitszorg hanteren we een PDCA-cyclus. De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Voor het bereiken van een hogere kwaliteit wordt gebruik gemaakt van een cyclus van het plannen van acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten.

Verantwoording afleggen aan belanghebbenden
Twee keer per jaar wordt de stand van zaken met betrekking tot de schoolontwikkeling en de gerealiseerde opbrengsten op een informatieavond met de ouders gedeeld. Jaarlijks verantwoorden we ons naar de ouders en andere belanghebbenden in de schoolgids. Hierin beschrijven we o.a. naar welke schooltypen de kinderen van groep 8 uitstromen en welke resultaten behaald zijn op de Centrale Eindtoets en op de CITO M en E toetsen. In een jaarverslag waarin de nodige opbrengstgegevens zijn opgenomen, verantwoordt de school zich richting het bestuur over de voortgang van de schoolontwikkeling. Dit jaarverslag wordt ook besproken in de medezeggenschapsraad en is opvraagbaar voor andere ouders.

Het externe toezicht op de kwaliteit
De Inspectie van het onderwijs houdt de kwaliteit van OBS De Grundel in de gaten. Twee keer in het schooljaar 2017 – 2018 bezoekt de Inspectie van het onderwijs de school om de kwaliteit te controleren. De verbeterpunten worden met het bestuur en de school besproken.

Meer informatie over het toezicht is te lezen op de website van de Inspectie van het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl.

Onderwijsresultaten
Met het vermelden van de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten in de schoolgids verantwoordt de school zich naar belanghebbenden.