SchOOLwiki

zoekopdracht

De leerling

Aanmelden en inschrijving
Ouders kunnen hun kind ruim voordat het vier jaar wordt inschrijven op OBS De Grundel. Dit kan door een afspraak te maken voor een intakegesprek met de directeur. Tijdens het intakegesprek wordt u geïnformeerd over het schoolconcept en de werkwijze en krijgt u een rondleiding door de school. U informeert de school over uw kind en zijn/haar talenten. Om uw kind als leerling van onze school in te schrijven vult u een inschrijfformulier en een ouderverklaring in. De intern begeleider informeert bij de peuterspeelzaal, kinderopvang of school van herkomst naar de onderwijsbehoeften van uw kind om de school in staat te stellen uw kind vanaf de start optimaal te begeleiden. Vanaf twee maanden voordat een kind vier jaar wordt, mag het 5 dagdelen naar school om kennis te maken. De ouders krijgen een uitnodiging toegestuurd voor de eerste kennismaking en leggen samen met de leerkracht de overige kennismakingsmomenten vast. Op de dag dat een kind 4 jaar is geworden, mag het volledig naar school. Als het 5 jaar is, is het leerplichtig en moet het naar school.

Zorgplicht
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 4 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja, welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. Het ondersteuningsprofiel werd eerder ook wel het zorgprofiel genoemd. In een ondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen de school heeft om zorgleerlingen op te vangen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen éénmaal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het Samenwerkingsverband (SWV) of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas worden geweigerd als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. De school onderbouwt een afwijzing schriftelijk.

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouder melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. De nieuwe school neemt contact op met de vorige school om gegevens van het kind op te vragen. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven.

Ondersteuning en begeleiding van leerlingen
We streven ernaar dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We volgen de ontwikkeling van de kinderen op de voet. We begeleiden kinderen op basis van hun onderwijsbehoeften. De begeleiding van kinderen vindt plaats in de eigen groep. Bij hoge uitzondering krijgen kinderen (in een groepje) begeleiding buiten de groep. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen onder schooltijd zoveel mogelijk extra aandacht van de eigen groepsleerkracht. De extra ondersteuning vindt in principe plaats binnen de groep. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een kind zo specifiek of vragen zoveel expertise dat een arrangement aangevraagd wordt bij het samenwerkingsverband. In zo’n geval kan een deskundige van buiten de school worden ingezet voor ondersteuning van de leerkracht en het kind. Dit gaat altijd in overleg met de Intern begeleider en ouders.

Onderwijs aan gemakkelijk lerende en hoogbegaafde kinderen
Kinderen die zich de leerstof gemakkelijk eigen maken en hoogbegaafde kinderen hebben vaak meer uitdaging nodig dan het basisprogramma biedt. Ze krijgen een betekenisvol en uitdagend aanbod binnen de eigen groep. Op school zijn pittige plustorens aanwezig waar deze kinderen op vaste momenten in de week aan uitdagende projecten kunnen werken onder begeleiding van een groepsleerkracht. Vanaf september 2017 werken in Lelystad de schoolbesturen en de gemeente samen om hoogbegaafde kinderen binnen het regulier basisonderwijs in Lelystad te houden. Op drie locaties in Lelystad kunnen hoogbegaafde kinderen één dag per week specifieke lessen volgen. Meer informatie hierover vindt u op www.Lelystadhoogbegaafd.nl.

Kinderen korter dan 1 jaar in Nederland en vluchtelingen
Kinderen van 6 jaar en ouder die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen worden doorverwezen naar “De Taalklas” gevestigd in bassischool De Poolster waar zij gedurende een a twee jaar aangepast onderwijs krijgen in de Nederlandse taal.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerling” om met ons mee te denken in oplossingen. U kunt naast informatie via de school ook informatie vinden op de website www.ziezon.nl, van het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

Kinderen met gedragsmoeilijkheden
Als een leerkracht gedragsproblemen signaleert wordt hierover met de ouders gesproken. Zien we gedragsproblemen die veroorzaakt kunnen zijn door aanleg, dan verwijzen wij u voor verder onderzoek naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden. Hiervan komt een verslag in het leerlingdossier

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet en ons samenwerkingsverband willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolwiki bij ‘ondersteuning van kinderen’. De basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de scholen en schoolbesturen. Op het niveau van de extra ondersteuning kan het Onderwijsloket binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten een rol spelen. Voor het ondersteuningsplan en meer  informatie over passend onderwijs in Lelystad kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband www.passendonderwijslelystaddronten.nl