Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders die nauw bij de school betrokken zijn. De MR mag meedenken, adviseren en soms mee beslissen over zaken die de school aangaan. Belangrijke besluiten die de directie over de school wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR.

De personeelsgeleding van een MR wordt gekozen uit en door personeelsleden. De oudergeleding neemt voor de duur van 3 jaar zitting in de MR. Voor De Grundel betekent dit dat elk jaar verkiezingen gehouden worden. Als je in de MR van de school van je kind wilt, dan kun je je verkiesbaar stellen. Hiervoor wordt een verkiezingscommissie samengesteld door school.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit over de zaken die de MR heeft behandeld. Daarnaast wordt gerapporteerd hoe de ouderbijdrage is besteed. Hiermee stellen we de ouders en personeelsleden op de hoogte van wat er speelt binnen de MR.

Ook het bestuur van Stichting school waaronder De Grundel valt, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden (6 ouders en 6 leerkrachten). Door de nieuwe medezeggenschap wetgeving, liggen steeds meer beslissingen op gebied van school en bestuur bij deze raad.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Samenstelling medezeggenschapsraad
Oudergeleding
– Elise Severino (voorzitter)
– Mirte Korving

Teamgeleding
– Lisa Lusink

Heeft u vragen over de MR of wil je dat bepaalde onderwerpen worden besproken in de MR, dan kunt u ons bereiken op het volgende mailadres: mr.grundel@stichtingschool.nl.

Data opties MR bijeenkomsten.docx

Notulen MR 14-09-2020.docx-3

Met vriendelijke groet,

MR De Grundel